Pro více informací volejte
255 785 590

Slovník pojmů

Typ žadatele, který může dle podmínek programu dotaci získat. Příjemcem podpory může být např. kraj, obec, podniky všech velikostí, výzkumné a neziskové organizace atd.

Příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že je jeho projekt financován ze strukturálních fondů EU. Konkrétní podmínky a způsoby jsou popsané v Pravidlech pro publicitu.

Při výběru dodavatelů pro realizaci projektu musí příjemce dotace dodržovat pravidla pro jejich výběr. Tato pravidla jsou definována podmínkami daného operačního programu. Pokud míra dotace příjemce přesáhne 50 %, stává se dotovaným zadavatelem a musí se řídit zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Pravidla stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen „Zadavatel“) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu 2 mil. Kč u zakázek na dodávky a služby a 6 mil. Kč u stavebních prací; b) Výběru dodavatele v případech, kdy předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 500 tis. Kč nebo více a Zadavatel se nemusí řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (např. nesplňuje definici dotovaného zadavatele dle Zákona).

Výzva, v níž jsou žádosti o podporu z fondů EU přijímány a vyhodnocovány průběžně. Klíčovou roli zde tak hraje rychlost podání žádosti o dotaci.

Subjekt, jehož žádost o poskytnutí dotační podpory byla na základě hodnotícího procesu úspěšně schválena. Poskytovatelem dotace pak bylo vydáno oficiální Rozhodnutí o poskytnutí dotace.